Typhlodromus pyri – biologická ochrana proti sviluškám, hálčivcům a vlníkovcům

Parazitický roztoč ​Typhlodromus pyri j​e už řadu let úspěšně nasazován ​do sadů, vinic a dalších venkovních kultur ​s cílem likvidovat a dlouhodobě regulovat roztoče a některé další druhy hmyzu. Nasadí-li se na pozemek během zimních měsíců, zabraňuje jejich úspěšnému usídlení na jaře a ​zajišťuje dlouhodobou ochranu​ i v následujících letech.

Problém roztočů v sadech a vinicích

Mezi problematické škůdce ve velkých kulturách patří zástupci řádu Roztoči, ke kterým
náleží například svilušky, hálčivci a vlníkovci . Většina z nich je na první pohled přehlédnutelná a zvláště ve velkých kulturách téměř nezpozorovatelná. Za to škody na rostlinách už tak přehlédnutelné nejsou. Sáním zbavují rostliny tekutin, což vede k vzniku barevných (žlutých, červených, oranžových,…) fleků, tvarových deformací (hálek), odumírání částí rostlin až k následnému uschnutí a uhynutí rostlin. Někteří z nich spřádají také pavučiny, což má negativní vliv na procesy v rostlině jako je fotosyntéza apod.

Ke svému šíření využívají roztoči někdy jiné živočichy, zachytávají se o jejich těla a nechají se jimi přenášet. Tento jev je odborně označován jako forézie. K šíření dále používají vzdušné proudy, které je mohou díky jejich nepatrné velikosti unášet na velmi velké vzdálenosti. Mimo to se tito škůdci velmi rychle rozmnožují a je nesnadné proti nim, zvláště ve větších kulturách, bojovat během sezóny. Proto je nezbytné provést zásah s dostatečným předstihem, tedy v zimě.

Popis způsobu života dravého roztoče T. pyri

Typhlodromus pyri, člen čeledi Phytoseiidae, je běžnou součástí evropské fauny. Tělo dospělce je dlouhé 0,6 mm, zploštělé. Jedná se o bezkřídlého členovce, vybaveného čtyřmi páry nohou a krátkými ústními a příústními přívěsky. Tento dravý roztoč je bledě zabarvený, podle obsahu potravy se může jeho zabarvení změnit.

Živí se larvami i dospělými stádii různých roztočů i drobným hmyzem (např. třásněnky). Není-li dostatek potravy, konzumuje pylová zrna i mycelia hub. Mimo to je schopen přežít dlouhodobě i bez potravy. Je-li vyrušen, je schopen rychlého běhu, což jej odlišuje od jiných roztočů jako jsou svilušky apod.

Nedospělá stádia jsou podobná dospělcům, avšak jsou menší. Také se od nich liší počtem nohou a množstvím štětinek. Dravý roztoč T-Pyri se prodává na plstěných pásech v baleních 25 pásů (asi 750 samic) nebo 50 pásů (asi 1500 samic)

Pásy s T-Pyri
Pásy s T-Pyri

Rozmnožování dravého roztoče

Oplozené samičky přezimují hromadně v kůře starších větví nebo kmenů. Na jaře postupně začínají vylézat ze zimních úkrytů a začínají intenzivně vyhledávat potravu. Jedna samice vysaje za den okolo 300 hálčivců nebo třeba 8 dospělých svilušek.

Po té, co načerpají dostatek živin, což trvá až několik týdnů, kladou jednotlivě bílá oválná vajíčka. Z nich se nejprve líhnou samci a po té samičky nové generace. Během jednoho roku vytvoří v našich podmínkách 2–3 generace . K šíření v prostoru používají rostliny a pomoc větru. Na podzim se zastaví kladení vajíček a Typhlodromus pyri se stěhují do
zimních úkrytů, přičemž samečci hynou s nástupem zimy. Samičky mráz přežijí. Na jaře se opět probouzejí první samičky a koloběh se opakuje.

Použití pásů T. Pyri.

Objednáte-li si T. pyri, obdržíte plstěné pásky s dravým roztočem, které se umisťují na větve, letorosty či kmínek v období od prosince do února. Jakmile se na jaře oteplí, T. pyri se probudí a začnou se rozlézat do prostoru. Mají-li optimální podmínky, zůstanou na stanovišti trvale.

pásy s dravým roztočem typhlodromus pyri
Aplikace pásů na stromky

Na jednom páse je připravená populace roztoče, obvykle okolo 30 samic. Množství pásů potřebné pro účinnou aplikaci se určuje podle hustoty výsadby. Například ve vinicích se obvykle aplikuje 1 pás na co 3. keř. K dostatečnému namnožení dochází po 2 až 3 letech, ale výsledky jsou viditelné již v prvním roce.

Jak je to se skladováním a přepravou dravého roztoče

Přípravek obsahuje organismy v hibernujícím stádiu. Jakmile T. pyri obdržíte, měli byste jej co nejdříve aplikovat dle návodu. V případě, že aplikaci nemůžete provést ihned, je důležité dodržet podmínky skladování. Přípravek by neměl být uložen déle než 14 dní a měl by být skladován při teplotě nejvýše okolo 5–7 °C, ideálně 0 °C.
Přeprava nijak zvláště nenarušuje životaschopnost roztočů. Dostanou-li se do kontaktu s vyšší teplotou, může se stát pouze, že se stanou aktivními.
V případě, že si T. pyri objednáváte v létě , je nutné aplikaci provést nejpozději do 2 dnů, během kterých je nutné je skladovat v chladu a stínu.

Lze kombinovat T. pyri s jinými přípravky?

Při používání biologických přípravků obecně platí, že by se nijak neměly kombinovat s chemickými prostředky, zejména s insekticidy na bázi syntetických pyrethroidů a některých fungicidů. V případě Typhlodromus pyri to tak úplně není. Jedná se o jedince, který si na některé typy insekticidů zvykl, neškodí mu ani postřiky proti některým houbám a plísním. Kompatibilitu T. Pyri s jinými přípravky je však dobré vždy ověřit.

Toxicitu chemických přípravků pro T-pyri si můžete ověřit v následujícím odkzu: toxicita-pripravku-pro-t-pyri